Kabaty - 22 321 65 71 MOKOTÓW - 22 415 85 42 planetaskarbow@gmail.com
Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego planetaskarbow.pl

Spis treści:

§ 1. [Postanowienia ogólne]

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

§ 4. [Płatność]

§ 5. [Dostarczenie towaru]

§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

§ 7. [Reklamacje]

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

§ 9. [Postanowienia końcowe]

§ 1. [Postanowienia ogólne]

Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą planetaskarbow.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez Ecasa Mateusz Winkler (zwany dalej Sprzedawcą) z nabywcami. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Mateusz i Martę Winkler, działającego pod firmą Ecasa Mateusz Winkler z siedzibą w Warszawie pod adresem Kabacki Dukt 8, 02-798 Warszawa , numer NIP 9512174759, numer REGON 142586576.

Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.planetaskarbow.pl

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.

W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Adres dostarczenia towaru
– Numer telefonu Nabywcy

– Adres e-mail

Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji.

Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego „koszyka”.

W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru.

Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji „zamówienie z zapłatą” dostępnej w jego koszyku.

Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

Celem odbioru potwierdzenia zamówienia, Nabywca powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego od momentu potwierdzenia zamówienia przez nabywcę.

W przypadku, gdy nabywca wybrał płatność przy odbiorze, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w mailu informującym o złożeniu zamówienia. Jeśli płatność odbyła się drogą elektroniczną, samo jej dokonanie oznacza potwierdzenie przez nabywcę złożonego zamówienia.

Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, nabywca może zmienić bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe.

Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:

– Braku towaru w magazynie.
– Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyką użytkową.

– Błędu systemu komputerowego.

W wypadku określonym w ust. 7 Sprzedawca zobowiązany jest poinformować nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty e-mail lub tel. kontaktowego.

W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i poinformowania o tym klienta za pomocą poczty e-mail lub tel. kontaktowego.

Sprzedawca ma zawsze prawo anulować zamówienie.

Uwaga! Jeżeli Klientowi przysługuje rabat stały przydzielony do konta użytkownika, ewentualne rabaty dodatkowe nadane w ramach promocji, mogą nie łączyć się z rabatem stałym Klienta, chyba że zasady promocji podają informację o łączeniu/sumowaniu rabatów.

§ 4. [Płatność]

Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:

Pobranie – płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza, do rak kuriera/listonosza;

Przelew – w formie tradycyjnej na konto bankowe nr. 84 1050 1025 1000 0092 2435 1511

W przypadku braku płatności należy anulować zamówienie (lub też zostanie ono anulowane automatycznie po okresie 7 dni, jeśli nie została dokonana płatność), złożyć nowe zamówienie i dokonać płatności.

Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.

Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.

W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę.

W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.

§ 5. [Dostarczenie towaru]

Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji określony jest przy każdym produkcie. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni.

Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pomocą innego przewoźnika podanego podczas składania zamówienia.

Dostawa towaru następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w przypadku przesyłki pocztowej w godzinach od 9.00 do 13.00.

Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.

W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Nabywcę.

§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.

Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Nabywca powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na własny koszt Sprzedawcy wraz z fakturą VAT wystawiona przez Sprzedawcę dla towaru, z zaznaczonym polem „zwrot”.

Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach sprzedaży towarów będących nagraniami wizualnymi oraz audialnymi oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, gdy Nabywca usunie ich oryginalne opakowanie (np. folię), a także towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu.

Sprzedawca zwraca Nabywcy cenę towaru przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy

§ 7. [Reklamacje]

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Nabywca może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej BEZPOBRANIOWEJ na adres magazynu Sprzedawcy:

Ecasa Mateusz Winkler ul. Kabacki Dukt 8 lok.U5 , 02-798 Warszawa

Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres email nabywcy informacji o przyjęciu reklamacji zawierającej miedzy innymi numer reklamacji.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Nabywcę o dalszym postępowaniu. Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny towaru.

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.

Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.

W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Nabywca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

– Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą.

– Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.

Regulamin wszedł w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.